Untitled Document
 Насловна   mak   eng    


 
18.06.2019 

Профил на општината
 Основни податоци
 Историјат на општината
 Инфраструктура
 Население
Јавни набавки
Општина Чашка
 Надлежности на општината
 Градоначалник
 Општински совет
 Посебни тела на Општината
 Општинска администрација
 Службен гласник
 Опис на услуги и потребни документи за добивање на истите
 Постапка за вработување во ЕЛС Чашка
 Информации од јавен карактер
 Статут на Општина Чашка
Формулари
 Барања
Култура
Невладини Организации
 Фондација ФОКУС
 ЗГ Галеби
Локален совет за превенција
Огласи
ЈПКД "Тополка"
Контакт
Барање

 
Информација за органски производители


     Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на Р М , Работна единица Велес информираше дека во агенцијата се  поднесени 92 апликации за користење на финансиски средства кои се одредени за органско производство во преод од општините Велес, Чашка и Градско.

     Од вкупно поднесените 92 апликации, 42 апликации се земјоделски производители од Општина Чашка. Ова само потврдува дека чистата и здрава животна средина е еден од главните предуслови за органско производство во преод во Општина Чашка. Најголем број од поднесените апликации се одгледувачи на овци и кози, како и производители на житни култури.

     Агенцијата информираше дека оние кои аплицираат за овие средства неопходно е да поседуваат сертификат за органско производство во преод. Сертификатот го издава овластено сертификациско тело во Р.Македонија и е со важност од една година. Сертификационата куќа ги следи производителите 5 години и доколку се задоволуваат  нивните препораки во однос на производство на  храна и  сместување на стоката според Закон за благосостојба на животните производителите се стекнуваат со сертификат за органско производство.

     Како органски производители во преод, земјоделските производители имаат бенефит при користење на финансиските средства. Имено како додаток за овчарството е 800 ден по обележано грло, во козарството е 700 ден по обележано грло, а за житните култури е 2400 ден по хектар.
20.12.2010
Untitled Document
Точно е:
 
 
 
 
 
 
Пребарување:
Внесете клучни зборови:
  во
 
Актуелно:
 Новости
 Фото галерија

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_servefile.html?option=full&order=1&type=&language=English&platform=WinXPSP2&esdcanbeused=1&esdcanhandle=0&hasjavascript=1&getpase=1
http://www.focus.org.mk
http://www.scoutveles.org.mk
http://www.undp.org.mk/
http://www.zels.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
http://www.exploringmacedonia.com/default.asp?ItemID=D1127355739FB94DBB71E2F4B2502610
http://www.dem.org.mk
http://www.metamorphosis.org.mk/
http://www.dai.com.mk/
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Caska, All rights reserved