СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВА ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г3.1 – ИНДУСТРИСКИ СЕРВИСИ, СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА РЕМОНТ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА И ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД КП 378 КО ЧАШКА – ВОНГРАД, ОПШТИНА ЧАШКА

Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20, 111/23), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува: СООПШТЕНИЕ За организирање на јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г3.1 […]

Едногласно усвоен Буџетот на општина Чашка за 2024 година

На седницата што се одржа на ден 28.12.2023 година Општина Чашка го презентираше Предлог Буџетот на Општина Чашка за 2024 година кој изнесува 218.740.974 денари каде што трансферите и дотациите од централната власт имаат доминантна улога. Истиот е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (Буџетски циркулар) доставени […]

Триесет и втора седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА

СЕДНИЦА НА СОВЕТ

На следниот линк можете да го следите преносот од триесет и втората седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА. На следниот линк можете да го следите продолжението од преносот на триесет и втората седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КО Оморани

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 1322, КП 1323, КП 1324 И КП 1325, КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА […]

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на КП 444, КО Мелница, општина Чашка

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8-Градинки, на КП 444, КО Мелница, општина Чашка за увид на јавноста. Во прилог: