Форумска сесија – „Зајакнување на општинските совети“

ПОКАНА Локална самоуправа – Чашка во соработка со УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ почнува со реализација на Форуми во заедницата и Ве поканува да бидете дел од нив.Во покануваме да присуствувате на форумот на заедница каде, Вие со вашите идеи и потребите одлучувате […]

ОДЛУКА за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 504/2019

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од Агенција за Администрација бр.10-392/6 од 07.02.2020 по Јавен Оглас број 504/2019, Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-392/3 од 06.02.2020 година, Записник од извршена административна селекција […]

Објава за Јавен увид на Општ акт за с. Отиштино, Општина Чашка

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање член 83а став(1) (Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на Општ акт за село за кое нема урбанистички план, донесен на 11.01.2019 г. од Министерството за транспорт и врски под […]

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2020 за вработување на неопределено работно време- работник за извршување на помошни работи-одржувач на локални патишта

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на Република Македонија бр.05/04), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор(,,Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18,198/18 и Сл.весник на Република Северна Македонија бр.143/19 и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр.167/15,26/16,120/18) […]

Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 399/2019

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од Агенција за Администрација бр.10-14/5од 20.01.2020 по Јавен Оглас број 399/2019, Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-14/2 од 15.01.2020 година, Записник од извршена административна селекција за […]

ОДЛУКА за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: О Д Л У К Аза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас По интерниот оглас бр.3/2019 за унапредување на административен службеник, објавен на 02.01.2020 на веб […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03-2019

Врз основа на член 48 став 3 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 44/18) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријава за унапредување,начинот на спроведување на администратривна селекција и интервјуто,како и начинот на нивно бодирање и максималниот […]

Советот на Општина Чашка го усвои Буџетот на Општина Чашка за 2020 година

На седницата што се одржа на ден 25.12.2019 година Општина Чашка го презентираше Предлог Буџетот на Општина Чашка за 2020 година кој изнесува 164.549.881,00 денари каде што трансферите и донациите од централната власт имаат доминантна улога. Истиот е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (Буџетски циркулар) доставени […]

ОДЛУКА за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: ОДЛУКАза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас По интерниот оглас бр.2/2019 за унапредување на административен службеник, објавен на 17.10.2019 на веб страната на Општина Чашка […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02-2019

Врз основа на член 48 став 3 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 44/18) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријава за унапредување,начинот на спроведување на администратривна селекција и интервјуто,како и начинот на нивно бодирање и максималниот […]