Објава за јавен увид на Општ акт за село Бањица

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање член 83а став(1) (Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на Општ акт за село за кое нема урбанистички план, донесен на 11.01.2019 година од Министерството за транспорт и врски под […]

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 3/2019 за вработување на 4 административни службеници од група I, подгрупа I во Општина Чашка

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во […]

ОДЛУКА за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: ОДЛУКАза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас 1.По интерниот оглас бр.1/2019 за унапредување на административен службеник, објавен на 13.09.2019 на веб страната на Општина Чашка […]

ОДЛУКА за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018),Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: ОДЛУКАза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас 1.По интерниот оглас бр.1/2019 за унапредување на административен службеник, објавен на 13.09.2019 на веб страната на Општина Чашка и […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на ЛУПД за Дом на култура

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КП 149/32 И ДЕЛ ОД КП 150/4 КО ЧАШКА, ОПШТИНА ЧАШКА СО НАМЕНА В3-КУЛТУРА Почитувани граѓани, На 11.17.2019 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на ЛУПД за индустриска зона

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА НА КП 256/1, КП 257 И КП 261 КО ЧАШКА ВОН ГРАД, ОПШТИНА ЧАШКА Почитувани граѓани, На 23.07.2019 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за спроведување на […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС

Врз основа на член 48 став 3 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 44/18) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на администратривна селекција и интервјуто,како и начинот на нивно бодирање […]

Информација за одржување на јавна расправа по нацрт / Informatë për mbajtjen e debatit publik në lidhje me draft

Студија за оцена на влијание врз животната средина за “Под – проект Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3” Општина ВелесМинистерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја известува заинтересираната јавност дека како Инвеститор на “Под – проектот Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3” Општина Велес, заедно со консултантите од компанијата ENCON ја изработија Студијата за оцена […]

Оглас за вработување

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на Република Македонија бр.05/04), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор(,,Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18) и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр.167/15…110/19), Градоначалникот на Општина Чашка објавува: ЈАВЕН ОГЛАС […]