За Општината

Овде можете да ги добиете основните податоци за општина Чашка
- во изработка -

за Жителите

Овде можете да ги добиете сите информации за услугите што ги нуди општината како сервис на граѓаните - во изработка -

За посетителите

Овде можете да дознаете повеќе за културно-историските знаменитости, природните убавини, сместувачките капацитети...посети ги...почувствувај!!! - во изработка -

Гласник на општината

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите жители на општина Чашка дека овластени лица од Агенција за катастар на недвижности ќе вршат мерења и фотографирање на секоја куќа поединечно

Прочитај повеќе »

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА / VENDIM PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË DYZET E KATËR TË KËSHILLIT TË KOMUNËS SË ÇASHKËS

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе: РЕШЕНИЕЗА

Прочитај повеќе »

Социјални мрежи

fontana starafontana nova