За Општината

Овде можете да ги добиете основните податоци за општина Чашка
- во изработка -

за Жителите

Овде можете да ги добиете сите информации за услугите што ги нуди општината како сервис на граѓаните - во изработка -

За посетителите

Овде можете да дознаете повеќе за културно-историските знаменитости, природните убавини, сместувачките капацитети...посети ги...почувствувај!!! - во изработка -

Гласник на општината

ОДЛУКА за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 230/2020

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018) и (Службен весник

Прочитај повеќе »

ОДЛУКА за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 220/2020

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018) и (Службен весник

Прочитај повеќе »

ОБЈАВА број 01/2021 за продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка по пат на електронско наддавање

Предмет на електронското јавно наддавање е продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка, кои се продаваат, согласно Одлуката за давање на согласност за

Прочитај повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за објект со намена Б5-Хотелски комплекси, на КП 456, КП 459 и КП 478, КО Согле, Општина Чашка

Почитувани граѓани, На 06.02.2020 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА

Прочитај повеќе »
Зајакнување на ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ
Пријави СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Социјални мрежи

fontana starafontana nova