Записник oд одржана четириесет и четврта седница на Советот на Општина Чашка на ден 31.08.2020 година // ProÇesverabali i mbledhjes së dyzet e katërt të Këshillit të Komunës së Çashkës e mbajtur më 31.08.2020