Квартален извештај на
Општина Чашка за 2021 година

– прв квартал
– втор квартал
– трет квартал
– четврт квартал
Квартален извештај на
Општина Чашка за 2020 година

– прв квартал
– втор квартал
– трет квартал
– четврт квартал
Квартален извештај на
Општина Чашка за 2019 година

– прв квартал
– втор квартал
– трет квартал
– четврт квартал
Квартален извештај на
Општина Чашка за 2018 година

– прв квартал
– втор квартал
– трет квартал
– четврт квартал
Квартален извештај на
Општина Чашка за 2017 година

– прв квартал
– втор квартал
– трет квартал
– четврт квартал