Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
Претседател – Борче Анѓеловски (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)
Член – Елизабета Дојчиновска (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Датум на одржување последна седница: 24.09.2019

Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Претседател – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)
Член – Горан Стојановски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Датум на одржување последна седница: 27.08.2019

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
Претседател – Халит Фератов (Коалиција за подобра иднина)
Член – Борче Анѓеловски (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Каме Мирчевски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)

Комисија за односи меѓу заедниците
Претседател – Рушит Садиков (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Жаклина Постоловска (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)
Член – Елизабета Дојчиновска (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Член – Горан Стојановски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)

Комисија за статут и прописи
Претседател – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Жаклина Постоловска (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Каме Мирчевски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Датум на одржување последна седница: 25.06.2019

Комисија за месна самоуправа
Претседател – Борче Анѓеловски (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Жаклина Постоловска (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Каме Мирчевски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Член – Рушит Садиков (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)

Комисија за општествени дејности
Претседател – Горан Стојановски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Член – Мегбуле Кадриова (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)

Комисија за занаетчиство, угостителство и туризам
Претседател – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)
Член – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Каме Мирчевски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)

Комисија за еднакви можости меѓу мажите и жените
Претседател–Елизабета Дојчиновска (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Член – Жаклина Постоловска (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Мегбуле Кадриова (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Рушит Садиков (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Борче Анѓеловски (Коалиција предводена од СДСМ)

Комисија за разгледување на барања за финансиски средства
Претседател – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Борче Анѓеловски (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Горан Стојановски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Датум на одржување последна седница: 24.09.2019

Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на општина Чашка
Претседател – Горан Игнов
Член – Борче Анѓеловски (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Лидија Пљакова
Член – Сали Латифов

Комисија за определување на стипендии на талентирани ученици
Претседател – Жаклина Постоловска (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Халит Фератов (Коалиција Заедно за подобра иднина)
Член – Каме Мирчевски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)

Комисија за спорт и млади
Претседател – Рушит Садиков (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Горан Стојановски (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Член – Рамадан Амзов (Демократска унија за интеграција)

Комисија за определување на имиња на улици на територијата на општина Чашка
Претседател – Рамадан Амзов (Демократска Унија за Интеграција)
Член – Жаклина Постоловска (Коалиција предводена од СДСМ)
Член – Елизабета Дојчиновска (Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ)
Член – Тања Лефтерова