На подрачјето на Oпштина Чашка функционираат вкупно 29 Месни Заедници кои опфаќаат 42 населени места. Месните заедници преку своите активности ја запознаваат локалната самоуправа за своите приоритети и потреби, со што придонесуваат во креирањето на годишните пробрами за работа на локалната самоуправа.

Месни заедници и населени места кои ги опфаќаат:

1.МЗ “Илинден”- Населба Чашка
2. МЗ “Керамидна” -Населба Чашка ,Крива Круша ,Ново Село
3 .МЗ “Чашка” -Село Чашка
4. МЗ “Раковец” -Раковец
5 .МЗ “Еловец” -Еловец
6. МЗ “Голозинци” -Голозинци
7 .МЗ “Мелница” -Мелница
8 .МЗ “Лисиче” -Лисиче
9 .МЗ “Горно Врановци”- Горно Врановци
10 .МЗ “Дреново”- Дреново
11.МЗ “Горно Јаболчиште” -Горно Јаболчиште
12. МЗ “Долно Јаболчиште”- Долно Јаболчиште
13. МЗ “Отиштино” -Отиштино
14 .МЗ “Бањица” -Бањица
15. МЗ “Војница”- Војница
16 .МЗ “Крајници”- Крајници
17 .МЗ “Долно Врановци” -Долно Врановци, Врановски Анови
18 .МЗ “Стари Град” -Село Стари Град, Населба Стари Град
19 .МЗ “Мартолци” -Мартолци, Плевење
20 .МЗ “Согле” -Согле
21 .МЗ “Бусилци” -Бусилци
22 .МЗ “Теово”- Теово ,Ораов Дол, Габровник
23. МЗ “Мокрени”- Мокрени
24 .МЗ “Оморани” -Населба В.Антевски ,Село Оморани
25. МЗ “Бистрица” -Бистрица
26 .МЗ “Богомила”- Богомила, Папрадиште ,Црешнево, Капиново
27. МЗ “Ореше”- Ореше
28. МЗ “Нежилово” -Нежилово
29. МЗ “Извор” – Извор ,Степанци ,Смиловци, Крнино, Попадија ,Владиловци

Сектор за урбанизам, локален економски развој и јавни дејности
Одделение за локален економски развој и јавни дејности

Референт за односи со месни заедници и малцински заедници

Хабиб Максудов
контак телефон 078 210 612