На територијата на Општина Чашка живеат 7673 жители, од кои мажи 4017 и жени 3656.

 1. Вкупно население, домаќинства и станови;
 2. Вкупно население според петогодишни групи на возраст, по пол- вкупно;
 3. Вкупно население според изјаснувањето за националната припадност;
 4. Вкупно население на возраст од 10 и повеќе години по пол и по
  писменост;
 5. Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години според школската
  подготовка;
 6. Вкупно население на возраст од 15 и повеќе години, според активноста-
  вкупно.

Извор: Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2002 книга XIII. (Според територијалната организација на РМ од 2004, Државен завод за статистика, Република Македонија)

Во согласност со Законот за територијална органзиација на единиците на локаланта самоуправа ( Службен весник на Република Македоноија бр 55/2004), во Република Македонија има 84 општини ( единици на локалната самоуправа), а во согласност со важечката класификација НТЕС (Службен весник на Република Македонија бр 158/ 2007), Република Македонија на третото НТЕС ниво е поделена на осум статистички региони: Вардарски, Источен, Југозападен, Југоисточен, Пелагониски, Полошки, Североисточен, Скопски.

Општина Чашка е една од локалните самоуправи која спаѓа во Вардарски регион.

Согласно публикацијата “Процени на населението – НУТС”, ДЗС на РМ, на територија на општина Чашка е зголемен бројот на жители на 8003 жители, од кои мажи 4237 и жени 3766. Целосните податоци за населението по години може да ги погледнете овде.