Како проект на Владата на Република Македонија за „Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали“ преку Министерство за образование и наука во непосредна близина на ООУ „Тодор Јанев“ во Населба Чашка се одвиваат градежните активности за изградба на спортската сала.

Спортската сала е на КП 149/1, во склоп на дворното место на ОOУ „Тодор Јанев“ со основна класа на намена Д3-спорт и рекреација. Објектот е …

дефиниран како училишна фискултурна сала со придружни простории. Вкупната нето површина на објектот изнесува 620.28 м2, додека бруто површината изнесува 650 м2. Во учебната година 2018/2019 година воспитно образовниот процес во ООУ „Тодор Јанев“ Населба Чашка го следат вкупно 193 деца од кои 87 машки и 106 женски деца.
Изведувачот активно ги спроведува градежните активности на предметната локација.