Во тек се градежните работи одосно реализација „ Асфалтирање на дел од улица Тодор Јанев во Населба Чашка“ , преку проектот „ Современа и модерна Населба Чашка“,со средства обезбедени од Бирото за регионален развој во висина од 3 752 400 денари со вклучен ддв.

Согласно техничката спецификација од тендерската документација градежните работи кои ќе се вршат се: ископ на земја( машински и рачен ), набавка , транспорт и изработка на тампонски слој , нивелирање, вадење на бетонски рабници и нивно вградување, бетон МБС 20, машинско вградување на асфалт на коловоз како целина поголема од 1000 м2, изработка на комплет типски уличен сливник со цевка Ф 400, набавка ,транспорт и монтажа на ПЕ коругирани канализациони цевки, изработка на канализациони шахти од цефка Ф 1000 .

Со оваа улица се подобруваат условите за живот за сите жители на Населба Чашка како и индиректни жители и посетители.