Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот “финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активноте програми и мерки за вработување и усуги на пазарот на труд, објави ЈАВЕН ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ до невработени лица за мерката 10. Втора шанса (Пилот мерка)


Се известувааат евидентираните невработени лица кои немаат завршено средно стручно образование т.е 3-та година од стручното образование за занимања (тригодишно образование) или 4-та година од техничкото образование (четиригодишно образование) и спаѓаат во ранливите целни групи:

Заинтересираните лица од Општина Чашка може да се пријават во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Велес

Детални информации може да се добијат преку ЈАВНИОТ ПОВИК/ИЗВЕСТУВАЊЕ тука.