Во изминатиов период се изврши тампонирање на најкритичните места и тоа на релација село Раковец, село Чашка,село Војница и село Долно Врановци, како и на локалните улици во Населба Чашка, Мелница и Горно Јаболчиште. Досега се поставени 500м3 тампон од Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 … година.

Со подобрување на локалната инфраструктура директно се придонесува кон подобрување на квалитеот на жителите како и за сите посетители на населените места.