Студија за оцена на влијание врз животната средина за “Под – проект Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3” Општина Велес
Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја известува заинтересираната јавност дека како Инвеститор на “Под – проектот Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3” Општина Велес, заедно со консултантите од компанијата ENCON ја изработија Студијата за оцена на влијание на проектот врз животната средина.

Проектот за Хидросистемот Лисиче III фаза ќе се реализира со финансиска помош од Германската Банка за развој (KfW).
Јавната расправа по нацрт верзијата на Студијата …

за оцена на влијание врз животната средина за “Под – проект Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3” Општина Велес, ќе се одржи на ден 22.08.2019 година во просториите на OOУ “Тодор Јанев”, населба Чашка, со почеток во 10 часот.

Студијата за ОВЖС е подготвена со цел навремено да ги евидентира влијанијата врз медиумите на животната средина и општествените аспекти кои ќе бидат резултат на спроведувањето на проектните активности, предлага мерки за нивно ублажување и план за следење на предложените мерки со вклучени одговорни лица.
Нетехничкото резиме од Студијата е достапно на увид на веб страната на Општина Чашка (http://www.caska.gov.mk/).

Заинтересираните чинители можат да ги достават своите забелешки по однос на нацрт Студијата во писмена форма до одговорните лица за контакт до 23.08.2019 година.

Контакт лице: Лидија Љакова
Општина Чашка
Адреса: ул. Илинденска бр.8, 1413 Чашка
e-mail: lidija.pljakova@caska.gov.mk
тел:075 472 747

На линковите подолу можете да превземете:

ДНЕВЕН РЕД

НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ

Studimin për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësorë për “Nën – projektin Hidro sistemi “Lisiçe”, IPSVV faza 3” Komuna e Velesit
Ministria për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave e njofton opinionin e interesuar se si Investues i “Nën – projektin Hidro sistemi “Lisiçe”, IPSVV faza 3” Komuna e Velesit, së bashku me konsultuesit nga kompania ENCON e përpiluan Studimin për vlerësimin e ndikimit të projektit mbi mjedisin jetësorë.

Projekti për Hidro sistemin “Lisiçe”, faza e III-të do të realizohet me ndihmën financiare nga Banka Gjermane për zhvillim (KfW).
Debati publik për draft – versionin e Studimit për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësorë për “Nën – projektin Hidro sistemi “Lisiçe”, IPSVV faza 3” Komuna e Velesit, do të mbahet më datën 22.08.2019 në hapësirat e Komunës së Çashkës (ndërtesa e shkollë “Todor Janev”), me fillim në ora 10.

Studimi për VNMJ është përpiluar me qëllim që në kohë ti evidentojë ndikimet mbi mediumet e mjedisit jetësorë dhe aspektet shoqërore, që do të jenë si rezultat i zbatimit të aktiviteteve projektuese, të propozojë masat për zbutjen e tyre si dhe planin për përcjelljen e masave të propozuara me përgjegjësit e përfshirë.
Rezymeja jo teknike është në qasje kontrolluese në ueb faqen e Komunës së Çashkës (http://www.caska.gov.mk/).

Të interesuarit mund ti dorëzojnë vërejtjet e tyre në lidhje me draft Studimin në trajtë të shkruar deri te personat përgjegjës për kontakte, deri më datën 23.08.2019.

Personi për kontakte: Lidija Ljakova
Komuna e Çashkës
Adresa: rr. “Ilindenska” nr. 8, 1413 Çashkë
e-maili: lidija.pljakova@caska.gov.mk
tel: 075 472 747

RENDI I DITES

Përmbledhje jo-teknike