Врз основа на член 7 од Правилникот за условите, критериумите и начинот на доделување на стипендии на талентирани ученици и студенти на општина Чашка („Службен гласник на општина Чашка“ бр.1/22), а согласно предвидените средства во Буџетот на општина Чашка за 2023 година, Комисијата за определување стипендии за талентирани ученици и студенти на општина Чашка на ден 12.07.2023 година, распишува

К О Н К У Р С
за стипендирање талентирани ученици и студенти
за учебната 2023/2024 година

За учебната 2023/2024 година, општина Чашка ќе додели:

• 4 стипендии на талентирани ученици од II-IV година во средно образование.
Стипендијата е во висина од 1.500 денари месечно, а се исплатува 9 (девет) месеци во годината.
• 4 стипендии на талентирани студенти со завршена најмалку една година од студиите во високото образование.

Стипендијата е во висина од 2.000 денари месечно, а ќе се исплатува 9 (девет) месеци во годината.

Услови и критериуми за доделување стипендии

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Северна Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

• Да се редовни ученици во средно образование (од II до IV година) со континуиран одличен успех кои освоиле I награда на државни натпревари или I, II или III награда на меѓународен натпревар од областа на науката, техниката, културата и спортот;
• Да се редовни студенти (со запишана II година) кои освоиле I награда на државни натпревари или I, II или III награда на меѓународен натпревар од областа на науката, техниката, културата и спортот при што приоритет имаат кандидатите кои освоиле повисока награда, а кои во претходните години на студии постигнале просечен успех од 9,00 или повисок успех;
• Да се жители на општина Чашка;
• Да се државјани на Република Северна Македонија;

Потребни документи за учество на конкурсот за стипендии

За ученици:

 1. Пријава од апликантите до Комисијата;
 2. Свидетелства за континуиран одличен успех;
 3. Документ со кој се потврдува освоени награди на државни натпревари;
 4. Документ со кој се потврдува освоени награди на меѓународни натпревари;
 5. Потврда за личен доход на врaботените членови на семејството;
 6. Потврда од Агенција за вработување за невработените членови на семејството;
 7. Препорака од предметен наставник (ќе се смета за предност);
 8. Препорака од наставнички одбор (ќе се смета за предност);
 9. Изјава дека сите податоци доставени со целокупната документација се вистинити и содржината на истите е вистинита;

За студенти:

 1. Пријава од апликантите до Комисијата;
 2. Уверение за положени испити;
 3. Потврда за запишана година на факултетот;
 4. Документ со кој се потврдува освоени награди на државни натпревари;
 5. Документ со кој се потврдува освоени награди на меѓународни натпревари;
 6. Потврда за објавени научни трудови (ќе се смета за предност);
 7. Потврда за личен доход на вработените членови на семејството;
 8. Потврда од Агенција за вработување за невработените членови на семејството;
 9. Фотокопија од лична карта или патна исправа;
  10. Препорака од предметен наставник (ќе се смета за предност);
  11. Препорака од факултетот (ќе се смета за предност);
  12. Изјава дека сите податоци доставени со целокупната документација се вистинити и содржината на истите е вистинита;

Место и рок за поднесување на документите:

Пријавата со потребните документи се доставуваат во затворен плик со назнака:

„За Комисија за стипендирање на талентирани ученици и студенти на општина Чашка“ ул. „Илинденска“ бр.8 општина Чашка, со доставување во архивата на општина Чашка.

Рокот за поднесување на документите е заклучно до 25.07.2023 година.

Пријавата заедно со другите обрасци може да се подигне во општина Чашка и на веб страната на општина Чашка.

Резултатите од Конкурсот ќе бидат објавени во рок од 5 (пет) денови на веб-страната на општината и на огласна табла во општина Чашка.

Незадоволните кандидати можат да поднесат приговор до Комисијата за определување стипендии на талентирни ученици и студенти на општина Чашка во рок од 3 (три) дена од денот на објавување на резултатите.

Конкурсот ќе биде објавен:

 На веб страната на општина Чашка
 На социјалните мрежи на општина Чашка
 На огласна табла во општина Чашка
 На огласна табла на сите основни училишта на територија на општина Чашка
 На локални медиуми

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на
Комисија за определување стипендии за
талентирани ученици и студенти

Трајче Мишкоски, с.р.