Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објави Јавниот повик бр.04/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година.

Мерката 121 Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства за:

  1. Подигнување на нови повеќегодишни лозови и овошни насади, повеќегодишни насади со ароматични ратсенија и медоносна флора (фацелија, еводија и багрем) на нови …

површини

  1. Набавка на добиток од увоз или со потекло од признати организации согласно Законот за сточарство

Крајниот рок за доставување на барања за користење на средства е до 30 септември 2018 година.

Сите детални информации може да се добијат на официјалната веб страна на Агенцијата односно на www.ipardpa.gov.mk