Во Наслеба Чашка од 1 август 2018 година започна да функционира и Агенција за катастар на недвижности, Одделение за катастар на недвижности Велес, канцеларија Чашка.

Имено жителите од Општина Чашка имаат можност на лице место да ги добијат следните услуги од канцеларијата и тоа :издавање на имотни листови, издавање на кпоии од план и во најскоро време се очекува да се воспостави услугата , исправување на грешки на сопственост кои ги имаат жителите од Општина Чашка за време на систематското запишување од излагањето на податоците од катастарот на … недвижности.

Канцеларијата на Агенцијата за катастар на недвижности работи секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот. Со функционирањето на канцеларијата се приближуваат услугите на катастарот до жителите од Чашка.