Воспитно образовниот процес на децата во основното образование во Чашка се одвива во 3 централни основни училишта и 6 подрачни училишта.

На стартот на учебната година 2018/2019 година во училишните клупи за прв пат во
ООУ „Лирија“ започнаа 119 првачиња, во ООУ „Тодор Јанев“ 42 првачиња и ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила само 9 првачиња.

1.Централно училиште ООУ „Тодор Јанев“ Населба Чашка
Подрачно училиште Мелница

2.Централно училиште ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила
Подрачни училишта во Извор , Согле и …

Ореше

3.Централно училиште ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште
Подрачни училишта во Долно Јаболчиште и Горно Врановци

година    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018

I                 107             107             150             143

II                120             128              139             147

III               104             102             109         143

IV               114             114             120             104

V                128             125             103             122

VI                96               99             113              97

VII              129             105             115             113

VIII              88              107               91              124

IX                98               78              116              84

вкупно         984             965            1056           1077