Видливи се резултатите од работењето на Општина Чашка која ја искористи можноста преку проектите за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2018 година преку Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој.
Општина Чашка обезбеди финансиски средства во висина од 3.500 000 денари за „Набавка на возило за собирање и транспорт на комунален отпад“ .

Продолжуваме да работиме посветено и го подобриме квалитетот на живот во наслените места во Општина Чашка.