Предмет на електронското јавно наддавање е продажба на движни ствари – сопственост на Општина Чашка, кои се продаваат, согласно Одлуката за давање на согласност за продажба на движни ствари сопственост на Општина Чашка – Автобуси донесена од Совет на Општина Чашка бр.08-148/10 од 31.01.2018 година. Целиот оглас можете да го погледнете и превземете овде.