Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање член 83а став(1) (Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Прирачникот за начинот на водење на постапката за донесување и изготвување на Општ акт за село за кое нема урбанистички план, донесен на 11.01.2019 г. од Министерството за транспорт и врски под бр.24-2298/1 и Правилникот за формата и содржината на Општиот акт (Службен Весник на РМ бр.229/18), Општина Чашка ги …

објавува Општиот Акт за село Отиштино, општина Чашка и Предлог Одлуката за утврдување на услови за начинот на градење во село Отиштино – Oпштина Чашка, за кое нема урбанистички план, на јавен увид на граѓаните.

Чашка,

07.02.2020 година

Со почит,

ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски