Секторот за претпримеништво и конкурентност на мали и средни претпријатија согласно Програмата за развој на претприемништвото и конкурентноста на мали и средни претпријатија за 2022 година ( „Службен везник на Република Северна Македонија“ бр.33/22) Министерството за економија објави два јавни повици за поддршка на домашните компании.

Подетални информации за може да добиете за:
Јавен повик за субвенционирање на занаетчии.
Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

Крајниот рок за аплиирање е 06.05.2022 година.

Сите подетални информации може да ги добиете на www.economy.gov.mk