Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-084-18

1.Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2.Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Подобрување на водоснадбувањето на с.Горно Јаболчиште

3.Општина Чашка ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени … понуди за градежни работи кои вклучуваат градежни работи за подобрување на водоснадбувањто во с.Горно Јаболчиште.

4.Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5.Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса:Општина Чашка

Град: Населба Чашка

Поштенски број: 1413

Држава: Република Македонија

Телефон: +38943241400

Факс: +38943241343

Електронска адреса: opstina@caska.gov.mk
7.Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 771014103363015

Приходно конто: 724125 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Чашка

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00часот, 10.09.2018. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 10.09.2018.

9.Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 500,000.00МКД.

10.Адреса: Општина Чашка ул.,,Илинденска,, бр.8

Град: Населба Чашка

Поштенски број:1413

Држава:Република Македонија