Локалната самоуправа во соработка со локалното население и ЈКПД „Тополка“ директно се вклучија во подобрување на единствениот приод, патот Чашка – Крива Круша.

Со помош на земјоделска механизација се нивалираше земјениот пат со што се придонесува кон олеснување на … транспортот.

Општина Чашка има 42 населени места на својата територија и секојдневно се залага за подобрување на квалитетот на живот во населените места.

Партнерскиот пристап во решавање на проблемите секогаш дава позитивни резултати.