„Подобрување на квалитетот и зачувување на животната средина преку изработка на проектна документација за изградба на комунална инфраструктура во Општина Чашка и Велес“ се обезбедија средства од Бирото за регионален развој. Имено поддршка на проектот е во изработка на проектно-техничка документација и ревизија. За најповолен понудувач е избрана … фирмата „Проектирање АКВА ИНГ ДОО Штип“ со вкупна сума од 1 888 000 ден со ДДВ , додека за следната фирма „РЕСУРСИ ЛДТИ“ за 90 270 ден со ДДВ е за ревизија.

Партнерството на институциите Општина Чашка, Општина Велес и ЈП „Лисиче“ допринесе за успешноста на проектот. Целта е изработка на квалитетна проектна техничка докуменатација за израдба на систем за собирање, одведување и прочистување на отпадни води и регулација на речното корито на река Тополка низ село Горно Јаболчиште и село Долно Јаболчиште.