Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В2.8-Градинки, на КП 444, КО Мелница, општина Чашка за увид на јавноста.

Во прилог: