Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена А4.3 – семејни куќи за времен престој –викенд куќи, на КП 651 КО Мелница, Општина Чашка за увид на јавноста.