Република Северна Македонија
Совет на општина Чашка
08-484/1
18.03.2022 година

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
ЗА СВИКУВАЊЕ СЕДМА СЕДНИЦА НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Претседателот на Советот на општина Чашка свикува 7-та седница на Советот на општина Чашка, која ќе се одржи на 25.03.2022 година (петок) со почеток во 11:00 часот во просториите на Советот на општина Чашка.


На седницата го предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог-Одлука за усвојување на измени и дополнувања на Статут на ЈПКД „Тополка“ Чашка;
  2. Предлог-Одлука за именување членови на Надзорен одбор на ЈПКД „Тополка“ Чашка;
  3. Советнички прашња;
  4. Разно;

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Совет
Трајче Мишкоски