На седницата што се одржа на ден 25.12.2019 година Општина Чашка го презентираше Предлог Буџетот на Општина Чашка за 2020 година кој изнесува 164.549.881,00 денари каде што трансферите и донациите од централната власт имаат доминантна улога.

Истиот е изготвен во согласност со Насоките за изготвување на буџетите на единиците на локалната самоуправа (Буџетски циркулар) доставени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Еден од најзначајните акти што во 2020 година ги усвои Советот на Општина Чашка е Буџетот на општината и Одлуката за … извршување на буџетот, со прифаќање од страна на сите Советници.

Покрај присутните проблеми како и во тековната 2019 година така и во наредната 2020 година планира да финансира во инфраструктурните објекти во општината како основна цел за подобрување на условите за живеење и подобрување на условите за развивање соодветни бизниси.