Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува:

СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавен увид по
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.1 ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И СТУДИЈА НА ДЕЛ ОД КП 46 И ДЕЛ ОД КП 8 КП ПАПРАДИШТЕ, ОПШТИНА ЧАШКА

Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 29.11.2021 до 20.12.2021 година, на службената веб страна на општина Чашка (www.caska.gov.mk)

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.

УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ можете да го погледнете овде.