РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Општина ЧАШКА
Бр. Уп1 бр.13-18
03.06.2022 год.
ЧАШКА
Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува:
СООПШТЕНИЕ
За организирање на јавен увид по
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА
Во границата на проектниот опфат е опфатена катастарската парцела КП 1560 КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА . Истата се движи како што следи:

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 3725,428м², односно 0.37 Ха.


Јавниот увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6-РИБНИЦИ, НА КП 1560, КО НЕЖИЛОВО, ОПШТИНА ЧАШКА ќе се спроведе со објавување на службената веб страна на општина Чашка.


Јавниот увид ќе трае 15 работни дена, од 07.06.2022 до 29.06.2022 година, на службената веб страна на општина Чашка (www.caska.gov.mk)


Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења.


Со почит,

ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски