Започна изгрдбата на спортската сала во Населеба Чашка, како дел од проектот на Владата на Република Македонија за „ Изградба и опремување на 145 училишни спортски сали“ преку Министерството за образование и наука.

Имено спортската сала е на КП 149/1, во склоп на дворното место на ОУ „Тодор Јанев“ со основна класа на намена Д3- спорт и рекреација. Објектот е дефиниран како …

училишна фискултурна сала со придружни простории. Вкупната нето површина на објектот изнесува 620.28 м2, додека бруто површината изнесува 650 м2.

Изведувачот веќе отпочна со мобилизација и формирање на градилиште и видливи се резултатите на градежни активности на објектот односно во тек се земјените работи на предметната локација.