На следниот линк моќете да го следите преносот од третата седница на Совет на ОПШТИНА ЧАШКА