Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Градоначалникот на општина Чашка, објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 3/2019
за вработување на 4 административни службеници од група I, подгрупа I во Општина Чашка за следните работни места…

  1. УПР0101В03000 Соработник за јавни дејности (образование, спорт, култура), Одделение за локален економски развој и јавни дејности, Сектор за урбанизам, локален економски развој и јавни дејности(1) извршител(и)

Општи услови

Посебни услови

Општи работни компетенции

Дополнителни услови

Распоред на работно време

Паричен нето износ на плата: 19.800,00 Денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

  1. УПР0101В03000 Соработник за администрирање и евидентирање на даноци, Одделение за финансиски прашања(1) извршител(и)

Општи услови

Посебни услови

Општи работни компетенции

Дополнителни услови

Распоред на работно време

Паричен нето износ на плата: 19.800,00 Денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

  1. УПР0101Г03000 Референт за односи со месни заедници и малцински заедници, Одделение за локален економски развој и јавни дејности, Сектор за урбанизам, локален економски развој и јавни дејности(1) извршител(и)

Општи услови

Посебни услови

Општи работни компетенции

Дополнителни услови

Распоред на работно време

Паричен нето износ на плата: 16.100,00 Денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Албанец(ка) 1.

  1. УПР0101Г04000 Помлад референт за бази на податоци, Одделение за информациско комуникациска технологија, Сектор за стручна поддршка, правни, општи работи и ИКТ(1) извршител(и)

Општи услови

Посебни услови

Дополнителни услови
Распоред на работно време

Паричен нето износ на плата: 13.200,00 Денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се : Турчин(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.
Рокот за пријавување изнесува 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.
Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.
Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.
Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.
Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.