Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024
за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија
(втор пат)

Општина Чашка објавува јавен повик за изработување на:

  1. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В4.8. Згради на органите на локалната самоуправа на КП 1295/8 и КП 1295/5 КО Чашка, општина Чашка согласно член 58, став 6 од Законот за урбанистичко планирање,
  2. Стручна Ревизија на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена В4.8. Згради на органите на локалната самоуправа на КП 1295/8 и КП 1295/5 КО Чашка, општина Чашка.

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија
(втор пат)
можете да го превземете во: