Врз основа на чл.45 од Законот за урбанистичко планирање (,,Сл.Весник на РСМ,, бр.32/20, 111/23), Општина Чашка објавува

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024
за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија
(втор пат
)

Општина Чашка објавува јавен повик за изработување на:

  1. Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 Локални (општински) патишта на дел од улица “Koчо Рацин” КО Чашка, општина Чашка согласно член 58, став 6 од Законот за урбанистичко планирање,
  2. Стручна Ревизија на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.1 Локални (општински) патишта на дел од улица “Koчо Рацин” КО Чашка, општина Чашка.

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проекти и Стручна Ревизија (втор пат) можете да го превземете во: