Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе:

РЕШЕНИЕ
ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НА
СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Претседателот на Советот на општина Чашка ја свикува 44-та седница на Советот на општина Чашка, која ќе се одржи на 31.08.2020 година (понеделник) со почеток во 10.00 часот во салата на училиштето „Тодор Јанев“ – Чашка.


-Усвојување на записник од 43 седница на Советот на општина Чашка
На седницата го предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1. Предлог-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ Чашка во учебната 2019/2020 година;
 2. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Тодор Јанев“ Чашка во учебната 2020/2021 година;
 3. Предлог-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила во учебната 2019/2020 година;
 4. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила во учебната 2020/2021 година;
 5. Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште во учебната 2019/2020 година;
 6. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште во учебната 2020/2021 година;
 7. Предлог-Годишен план за вработување на ЈПКД „Тополка“ за 2021 година;
 8. Предлог-Одлука за дефинирање на Одлука од Регулаторна комисија на РСМ за утврдување на тарифите за цената за вода за пиење и одведување на урбани отпадни води за 2020 и 2021 година;
 9. Предлог-Одлука за усвојување Информација за движењето на акутните заразни заболувања на подрачјето на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес за месец декември 2019 година, јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули 2020 година;
 10. Предлог-Барања за финансиски средства;
 11. Советнички прашања;                                                                               
 12.  Разнo;                                                                                                          

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Муамед Ахмедов

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 i Ligjit për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e RM nr.5/2002), Kryetari i Këshillit të Komunës së Çashkës, solli

VENDIM
PËR THIRRJEN E MBLEDHJES SË DYZET E KATËR TË
KËSHILLIT TË KOMUNËS SË ÇASHKËS

Kryetari i Këshillit të Komunës së Çashkës e thërret mbledhjen e 39 të Këshillit të Komunës së Çashkës e cila do të mbahet 31. 08. 2020 (e hënë ) me fillim në ora 10 : 00 në sallën e shkollës Todor Janev – Çashkë.

Për mbledhjen e propozon rendin e ditës si vijon:

RENDI I DITËS

 1. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Todor Janev Çashkë për vitin shkollorë 2019/2020;
 2. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Todor Janev Çashkë për vitin shkollorë 2020/2021;
 3. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Petre Pop Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2019/2020;
 4. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Petre Pop Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2020/2021;
 5. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Liria Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2019/2020;
 6. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Liria Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2020/2021;
 7. Propozim – Plani vjetorë për punësim i NPVK Topollka për vitin 2021;
 8.  Propozim – Vendim për definimin e Vendimit të Komisionit rregullatorë të RMV për përcaktimin e tarifave të çmimit të ujit për pije dhe kullimit të ujërave të zeza urbane për vitin 2020 dhe 2021;
 9. Informacion për gjendjen e sëmundjeve akute infektive në rajonin e ISHP Qendra për shëndet publik – Veles për muajin dhjetorë 2019, janar, shkurt, mars, prill, maj, qërshor, korrik 2020;
 10. Kërkesa për mjete financiare;
 11. Pyetje Këshilltarësh;
 12. E ndryshme.

KOMUNA E ÇASHKËS

Kryetari i Këshillit

Muhamed Ahmedov