Програмата за развој на образованието, спортот, културата , здравството и социјалната заштита на Општина Чашка за период 2009- 2013 е изработена со поддршка на Канцеларијата за развој на Обединетите нации.

За секоја област е подготвена стратегија, која содржи цели, активности, показатели и средства за верификација .
Програмата е со цел да се стимулира развојот и да се подобри квалитетот на живеењето , со што Општина Чашка ќе биде заедница на здрави, среќни, задоволни и рамноправни граѓани каде што сите ќе имаат можност за личен развој и активно ќе придонесуваат кон одржлив развој на регионот и пошироката зедница.

Програмата за развој на образованието, спортот, културата , здравството и социјалната заштита на Општина Чашка за период 2009- 2013 можете да ја превземете овде.