Почитувани,

Ве известуваме дека Oпштина Чашка, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14), за посредување при остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер на Oпштина Чашка. го овласти лицето:

Бојанка Мирова – Раководител на Одделение за општи и правни работи
Контакт:
++ 389 43 241 400
++ 389 76 426 832
bojanka.mirova@caska.gov.mk
opstina@caska.gov.mk