1. Бојанка Мирова-дипломиран правник
  раководител на одделение за правни и општи работи
 2. Димче Ангелов-дипломиран инженер по електротехника
  советник за информатичка технологија и енергетска ефикасност
 3. Сузана Костовска-ССС гимназија
  самостоен референт за канцелариско и архивско работење
 4. Гордана Димитриовска – основно образование
  хигиеничар
 5. Даниела Димеска – економски техничар
  курир
 6. Зоран Трајковски – основно образование
  портир