1. Маја Анастасовска-дипломиран економист
  раководител на одделение за финансиски прашања
 2. Валентина Ристова-дипломиран економист
  самостоен референт – сметководител
 3. Милан Андов-економски техничар
  самостоен референт, благајник
 4. Азиза Муратова-економски техничар
  самостоен референт – даночен книговодител