1. Лидија Пљакова – дипломиран земјоделски инженер
    виш соработник за локален економски развој
  2. Сали Латифов-професор по одделенска настава
    соработник за здравство, социјална и цивилана заштита
  3. Сашо Таневски-ССС
    домаќин – возач