Соглaсно усвоената систематизација на работни места, а воедно и да се подобри брзината и квалитетот на извршување на работните задачи, општинската администрација во Општина Чашка е поделена на 7 (седум) одделенија:

  1. Одделение за правни и општи работи;
  2. Одделение за финансиски прашања;
  3. Одделение за јавни дејности и локален економски развој;
  4. Одделение за урбанизам, комунални дејности сообраќај и заштита на животната средина;
  5. Одделение за инспекциски надзор – инспекторат;
  6. Одделение за управување со човечки ресурси;
  7. Одделение за внатрешна ревизија.

Правилникот за систематизацијата на работни места во Општина Чашка можете да го погледнете овде.