Соглaсно усвоената систематизација на работни места, а воедно и да се подобри брзината и квалитетот на извршување на работните задачи, општинската администрација во Општина Чашка е поделена на 2 (два) сектора, 10 (десет) одделенија и 1 (едно) именувано лице:

 1. Секретар на општина
  1. Сектор за стручна поддршка, правни, општи работи и ИКТ
   • Одделение за стручна поддршка на градоначалникот;
   • Одделение за правни работи;
   • Одделение за општи работи;
   • Одделение за ИКТ;
  2. Сектор за урбанизам, локален економски развој и јавни дејности
   • Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и енергетска ефикасност;
   • Одделение за локален економски развој и јавни дејности;
  3. Одделение за инспекциски надзор;
  4. Одделение за управување со човечки ресурси;
  5. Одделение за финасиски прашања;
 2. Одделение за внатрешна ревизија;

Правилникот за систематизацијата на работни места во Општина Чашка можете да го погледнете овде.