Општина Чашка се наоѓа во централниот дел на Република Македонија со позиција 41º 38’ 51,33’’северна географска ширина и 21º 41’ 32,15’’ источна географска должина според Гринич.

Општината зафаќа површина од 825 км² и се вбројува меѓу трите најголеми општини во Македонија. Соседни општини со кои се граничи се од исток со Велес и Градско, од север со Зелениково и Студеничани, од запад со Македонски Брод и Долнени и на јужниот дел со Прилеп и Кавадарци.

Седиштето на општината се наоѓа на надморска висина од 275 м, населба Чашка.

Општина Чашка се карактеризира со мошне сложен релјеф, составен од повеќе морфолошки и тектонски целини. Подрачјето претежно е ридско- низинско, освен делот каде се наоѓа масивот на Јакупица, кој е изразито планински. Масивот на Јакупица го сочинуваат петте маѓусебно поврзани планини: Јакупица, Даутица, Караџица, Голешница и Китка. Целата таа атрактивност на пределот го дополнуваат и реките Бабуна и Тополка. По течението на овие реки се простира алувијална рамнина настаната како резултат на наносите на реките која е многу плодна. Покрај реките Бабуна и Тополка како природен ресурс е и новоизградената брана Лисиче.

Највисок врв е Солунска Глава со 2540м.

На територија на општина Чашка се вкупно 42 населени места се и тоа : Чашка, Војница, Раковец, Дреново, Отиштино, Бањица, Бусилци, Голозинци, Горно Врановци, Мелница, Лисиче , Ново Село, Крива Круша, Крајници, Еловец, Витанци, Горно Јаболчиште , Долно Јаболчиште, Извор , Долно Врановци, Оморани, Мартолци, Владиловци, Крнино, Попадија , Поменово, Степанци, Смиловци , Стари Град, Богомила, Капиново,Плевење, Бистрица, Теово,Согле, Ореше, Нежилово , Папрадиште, Црешнево, Ораов дол, Габровник, Мокрени.

На висина на надморска висина од 300 метри, во месноста на Длабок дол, во близина на селотот Долно Врановци во Општина Чашка е одбележан центарот на Македонија.

Географскиот центар на Македонија се наоѓа во еколошки најчистиот предел на државата, покрај реката Бабуна , недалеку од Мелничка планина и врвот Вртешка. Од селото Стари град е оддалечено само2км , по тешко прооден пат.

Климатските карактеристики на општината се доста различни. Високите планини преку целата година се покриени со снег додека во рамничарскиот дел во летниот период владее несносна висока температура. Климата е континентална со мало влијание на суб-медитеранска, која продира по долината на реката Тополка. Врнежите се мали, претежно во есенските и зимски денови, а летата се топли и суви. Ветрови се јавуваат од сите правци, меѓутоа преовладуваат од северен и северозападен правец.

СИМБОЛИ НА ОПШТИНА ЧАШКА

Знаме на Општина Чашка                                    Грб на Општина Чашка

НАСЕЛБА ЧАШКА (седиште на општината) Главното населено место, кое во последните педесетина години го диктирало ритамот на економскиот и политичкиот живот во општината, била населбата Чашка. Населбата е фомирана пред II Светска војна, поточно по изградбата и пуштањето на железничката линија Велес-Битола во 1936 година. Тогаш била изградена железничката станица, која името го добила по најблиското село – Чашка, по што следела изградба на неколку куќи за железничкиот персонал и бакалница. Развојот на населбата продолжил и во 1937 со изградба на мала туларница, што било причина за доселување на првите работнички семејства. Населбата во тој период била позната под името Гара Чашка. Поголем развој доживува по 1948 година, поточно во 1954 година, кога седиштето на тогашната општинска управа е преселено од селото Чашка во населбата. Населбата добила белези на урбанизиран предел и почнала да привлекува се повеќе нови жители. Во годините што следеле, биле изградени новата фабрика за тули, поштата, основното училиште, милиционерската станица, здравствената станица итн. Кога се зборува за туларницата неможе, а да не се спомене сега веќе непостојниот 30 метарски оџак, симбол и препознатлив белег на населбата се до 1976 година, кој денес е зачуван на грбот на денешната општина Чашка.

Со укинувањето на општина Чашка во 1965 година, засилениот тренд на развој на населбата спласнува и се поголем број на жители започнале масовно да се селат во Велес, Скопје и Битола. Денес населба Чашка добива современ градски изглед. Покрај уредениот плоштад и поплочувањето на улиците, се планираат и други партерни уредувања, изградба на спортско-рекреативен центар, детски забавен центар и други зафати, се со цел да се подигне квалитетот на живеење, во согласност со барањата и потребите на современите животни стандарди. Во 2001 година осветена е црквата Св.Климент Охридски која е гордост на сите граѓани на населбата Чашка. Локалните власти, со активности, се движат во насока на понатамошен развој и создавање на услови со кои населбата ќе стане атрактивно место за живеење.