Седниците на Совет на општина Чашка се свикуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Закажана е 47-та седница на Совет на Општина Чашка. Истата ќе се одржи на 13.11.2020 година (петок) со почеток во 09:00 часот во салата за состаноци на општина Чашка. Дневниот ред на седницата можете да го погледнете на македонски или албански јазик.