Седниците на Совет на општина Чашка се свикуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Закажана е 58-та седница на Совет на Општина Чашка. Истата ќе се одржи на 27.07.2021 година (вторник) со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци на општина Чашка.