Седниците на Совет на општина Чашка се свикуваат по потреба, а најмалку еднаш месечно.

Во моментов нема закажано седница на Совет на Општина Чашка