Статутот на Општина Чашка можете да го погледнете овде.

Прва Статутарна измена

Втора Статутарна измена

Трета Статутарна измена