Референт за односи со месни заедници и малцински заедници

Сектор за урбанизам, локален економски развој и јавни дејности, Одделение за локален економски развој и јавни дејности

Работни цели

Извршување на активности поврзани со подобрување на работата и односите на месните заедници во општината, како и поттикнувањето на соработката и условите за живот на малинциските заедници

Работни задачи и обврски

Изготвува информации и врши други административни работи за потребите на месната заедница


контакт телефон: 078 210 612