Јавни институции кои функционираат на територијата на општина Чашка се:

– Јавно Претпријатие за комунални дејности Тополка во Населба Чашка

– Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството РЕ Велес со дисперзирани канцеларии во Населба Чашка, Извор, Теово и Горно Јаболчиште

-Меѓуопштински центар за социјални работи во Населба Чашка

-Клуб за стари лица (дневен центар за стари лица) во Населба Чашка и во Богомила

– Дневен центар за лица со инвалидност „ Детелина“ Населба Чашка ( отворен преку проект на Здружение за лица со церебрална парализа Велес, Општина Чашка, Министертсво за труд и социјлна политика и Лудвиг Болцман Институтот)

– Македонски пошти – Населба Чашка, Горно Јаболчиште , Извор и Богомила

– Матични служби на Министерство за правда во Богомила и населба Чашка

– Сервис на Катастар на РМ за издавање на имотни листови, кој функционира во рамките на ЕЛС Чашка

– Специјална Болница за белодробни заболувања – Јасеново

– Клуб за млади во Извор

За сите информации можете да се обратите во општина Чашка:
++389 43 241 400, opstina@caska.gov.mk