ОДЛУКА за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и ( Службен Весник на Република Северна Македонија бр.275/19,14/20,215/21 и 99/22), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: ОДЛУКАза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас 1. По интерниот оглас бр.1/2022 за унапредување на […]

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ  01-2022 ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО СО УНАПРЕДУВАЊЕ

   Врз основа на член 48 став 3  од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), и (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19,14/20,215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријава за унапредување,начинот на спроведување на администратривна селекција и интервјуто,како […]

Информација за земјоделците

Подрачната едницица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Велес ги информира земјоделците од општина Чашка дека картичките за зелена нафта се пристигнати во ПЕ на МЗШВ Велес . Земјоделците од општина Чашка може непречено секој работен ден  од понеделник до петок да ги подигнат картичките од 09:00 до 15:00 часот во подрачната единица на […]

Информативни средби за формирање Локален младински совет во Општина Чашка

НВО Инфоцентар во партнерство со АКТИВО од Велес, преку проектот „Здружени за активно граѓанство“ кој е поддржан од Европската Унија, и во соработка со Општина Чашка ги одржа  информативни средби за јакнење на капацитетите на млaдите во Општина Чашка со цел формирање младински совет во општината. Информативните средби  се одржаа  на 15 октомври 2022 година […]

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НAМЕНА А4.3 СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 261 КО ОТИШТИНО, ОПШТИНА ЧАШКА за увид на јавноста. Решение за одобрување на […]

Соопштение за организирање на јавен увид

Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.05/02), Градоначалникот на општина Чашка објавува: СООПШТЕНИЕза организирање на јавен увид поУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 – СЕМЕЈНИ КУЌИ […]