СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВА ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

СООПШТЕНИЕ ЗА ОБЈАВА ЗА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3- СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 261, КО ОТИШТИНО, ОПШТИНА ЧАШКА Врз основа на член 62, став (10 ) од Законот за урбанистичко планирање (“Службен Весник на РСМ” бр.32/20), член 50 точка 4 од […]

Интерен оглас број 02-2023

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), и (Службен Весник на Република Северна Македонија бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување,начинот на спроведување на администратривна […]

ОДЛУКА за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018) и (Службен Весник на Република Северна Македонија бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: ОДЛУКАза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас 1. По интерниот оглас бр.1/2023 за унапредување […]

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните дека Даночни пријави за данок на наследство и подарок и данок на купопродажба, поднесени во општина Чашка, кои се сработени од администрацијата, а за кои се известени дека се готови, ќе можат да бидат подигнати од општина, од страна на подносителите од даночните обврзници, само во ПЕТОК. ОПШТИНА ЧАШКАГРАДОНАЧАЛНИКГоран Стојановски, с.р.

Проектна програма за изработка на урбанистички проект за КП 239 КО Отиштино

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 239 КО ОТИШТИНО, ОПШТИНА ЧАШКА за увид на јавноста. Можете да превземете: […]

Јавен оглас број 01/2023

Врз основа на член 30 и 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и( Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19 и 14/20),и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска […]

Интерен оглас 01-2023

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за административни службеници(“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), и( Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19,14/20,215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријава за унапредување,начинот на спроведување на администратривна селекција и интервјуто,како и начинот […]

Проект за поврзување на локални патишта – механизам за жалби и поплаки

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Чашка аплицираше со под-проекти за Реконструкција на локална улица ˮАцо Шопов ˮ, Реконструкција на локална улица ˮКоста Кирков ˮ и Реконструкција на локална улица во село Мелница . […]