Проектна програма за изработка на урбанистички проект

Согласно Член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (Службен Весник на РСМ 32/20, 111/23), се објавува одобрената ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г3.1 – ИНДУСТРИСКИ СЕРВИСИ, СЕРВИСИ ЗА ОДРЖУВЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА РЕМОНТ НА ШИНСКИ ВОЗИЛА, СЕРВИСИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКА И ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА […]

Информација за локалниот младински совет

Формирање на Иницијативниот одбор за конституирање на Локалното собрание на млади на Општина Чашка е само еден од чекорите за формирање на Локалниот младински совет.Општина Чашка го објавува Јавниот повик за формирање на Иницијативниот одбор, чија задача е да го конституира Локалното собрание на млади. Ова тело ќе биде составено од пет (5) членови, а […]

Интерен оглас број 05/2023

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за административни службеници (“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), и (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19,14/20,215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас,начинот на поднесување на пријава за унапредување,начинот на спроведување на администратривна селекција и интервјуто,како и […]

ЈАВЕН ОГЛАС бр.03/2023 за вработување на неопределено работно време – хигиеничар

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.Весник на Република Македонија бр.05/04), член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор(,,Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18,198/18 и Сл.весник на Република Северна Македонија бр.143/19,14/20) и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр.167/15,26/16,120/18) […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на КП 239 КО Отиштино

Почитувани граѓани, На 15.06.2023 година од страна на Градоначалникот на Општина Чашка донесена е Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3- СЕМЕЈНИ КУЌИ ЗА ВРЕМЕН ПРЕСТОЈ – ВИКЕНД КУЌИ НА КП 239, КО ОТИШТИНО, ОПШТИНА ЧАШКА под бр. 09-906/1 и истата е доставена […]

Започна кампањата „Мојот данок, за мојата општина! “

До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот. Општина ЧАШКА како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ Едукативната кампања „Мојот данок, за мојата општина!“ има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност […]

Одлука за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Врз основа на член 52 од Законот за адмонистративни службеници (“Службен весник на РМ.“бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), и ( Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.275/19,14/20,215/21 и 99/22), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: О Д Л У К Аза избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас 1. По интерниот оглас […]

Конкурс за стипендирање талентирани ученици и студенти за учебната 2023/2024 година

Врз основа на член 7 од Правилникот за условите, критериумите и начинот на доделување на стипендии на талентирани ученици и студенти на општина Чашка („Службен гласник на општина Чашка“ бр.1/22), а согласно предвидените средства во Буџетот на општина Чашка за 2023 година, Комисијата за определување стипендии за талентирани ученици и студенти на општина Чашка на […]